عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/15
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/7

‌اجازه فروش ساختمان متعلق به اداره كل اقتصادي و دارايي استان خوزستان به بانك ملي ايران به وزارت امور اقتصادي و دارايي

1375.08.07 ـ .101664ت17099ك ـ 1375.08.22 ـ 73
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.7 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 51.4708.18533 مورخ 1375.6.4 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "ب" ماده (5)‌قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مورد معني ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با رعايت بند "ب" ماده (5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 -‌نسبت به فروش (326) متر مربع عرصه ضلع غربي ساختمان متعلق به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان خوزستان (‌مطابق كروكي پيوست) به پلاك ثبتي(23) بخش (3) اهواز به بانك ملي ايران اقدام نمايد.