عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/15
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌اجازه استفاده از خدمات افرادي در سازمان هواشناسي كشور، سازمان هواپيمايي كشور و فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره)

1375.08.06 ـ .101661ت17105ك ـ 1375.08.22 ـ 70
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است.
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 21.8236 مورخ 1375.6.6 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.8.6 به مدت يك سال در سازمان هواشناسي كشور.
2 ـ فرد موضوع نامه شماره 10274.11 مورخ 1375.6.4 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.8.6 به مدت يك سال در سازمان هواپيمايي كشوري.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 11.8547 مورخ 1375.6.15 وزارت راه و ترابري از تاريخ 1375.8.6 به دمت يك سال در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره).


روابــــط صریـــــــــح