عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/15
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌اجازه ايجاد پستهاي سازماني در دانشگاه‌هاي دامغان، زنجان، بين‌المللي امام خميني (‌ره) اردبيل و سازمان آموزش و پرورش‌استثنايي كشور

1375.08.06 ـ .101660ت17131ك ـ 1375.08.22 ـ 70
اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني‌دستگاه‌هاي دولتي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير با رعايت مفاد تصويب‌نامه شماره 30412.ت253ه مورخ 1371.6.8 هيأت وزيران و مقررات مربوط مجاز مي‌باشد:


روابــــط صریـــــــــح