عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و هفتاد ميليون ريال جهت تكميل تجهيزات ساختمان فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري‌اسلامي ايران به فرهنگستان مزبور

1375.08.06 ـ .31338ت17301ه ـ 1375.08.15 ـ 67
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 8259 ـ 03ش4739. ـ 102 مورخ 1375.7.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ سيصد و هفتاد ميليون (370.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال جاري جهت تكميل تجهيزات ساختمان فرهنگستان علوم‌پزشكي جمهوري اسلامي تأمين شود و در اختيار فرهنگستان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط،‌هزينه شود.