عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليون ريال جهت تأمين هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده به سازمان حفاظت محيط زيست

1375.08.06 ـ .31339ت17300ه ـ 1375.08.08 ـ 67
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و تأييديه شماره 2299 ـ 2455.82 ـ 102 مورخ 1375.7.25‌سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ بيست ميليون (20.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده جاري) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، جهت تأمين‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده سازمان حفاظت محيط زيست، در اختيار سازمان ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه،‌برابر مقررات‌مربوط به مصرف برسد.