عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال براي چاپ و تكثير نشريات علمي معتبر منتشر شده و توزيع آن به آموزش‌عالي

1375.08.06 ـ .31317ت17302ه ـ 1375.08.08 ـ 66
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 8109 ـ 01ش1612. ـ 102 مورخ 1375.7.22‌سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
‌مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 قانون بودجه سال 1375 كل كشور تأمين و براي چاپ و تكثير نشريات علمي معتبر‌منتشر شده در سال‌هاي 1373 و 1374 و توزيع آن در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي به ويژه دانشگاه‌ها و‌مؤسسات آموزش عالي مستقر در مناطق محروم كشور، در اختيار وزارت ياد شده (‌حوزه معاونت پژوهشي) قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.