عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به ازاي درآمدهاي واريز به حساب درآمد عمومي كشور به وزارت تعاون‌جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام

1375.08.06 ـ .31364ت17305ه ـ 1375.08.08 ـ 66
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون (‌موضوع نامه شماره 2337 ـ 33 مورخ 1375.7.29 سازمان برنامه و بودجه) و به استناد‌بند (ب) تبصره (61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
‌مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503282 موضوع بند (ب) تبصره (61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به ازاي درآمدهاي‌واريزي به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 425200 به شرح زير در اختيار وزارت تعاون قرار گيرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و‌بودجه مبادله خواهد نمود، جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام به مصرف برسد.


روابــــط صریـــــــــح