عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي تسيس و شيندلر از طريق مزايده به وزارت مسكن و شهرسازي

1375.08.06 ـ .8616ت17088ه ـ 1375.08.08 ـ 65
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 10.7594 مورخ 1375.5.23 وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت‌دولت، در اجراي ماده 10) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت ايثارگران و كارگران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .72015ت431 ه مورخ 1373.11.29) تصويب نمود:
‌وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي تأسيس و شيندلر از طريق مزايده اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح