عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌اجازه مشاركت به شركت اينترنشنال سب مقيم فرانسه در شركت ايران سب ‌خصوصي)

1375.08.06 ـ .7920ت17259ه ـ 1375.08.08 ـ 64
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 2989.21.24509 مورخ 1375.7.19 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت‌رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و به استناد قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي ـ مصوب 1334 ـ تصويب نمود:
‌به شركت SEB INTERNATIONALE S.A مقيم فرانسه اجازه داده مي‌شود تا به موجب قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و آيين‌نامه اجرايي آن‌و با رعايت كليه قوانين و مقررات كشور، به ميزان پنجاه و يك درصد 51%) در شركت ايران سب ‌خصوصي) به منظور توليد لوازم خانگي و اجراي طرح‌توسعه در محلي كه مورد موافقت وزارت صنايع قرار گيرد، به ترتيب زير مشاركت نمايد:
1 ـ سهم سرمايه شركت سب به نحو زير به كشور وارد و ثبت شود:
‌الف ـ معادل پانصد هزار 500.000) دلار آمريكا به صورت نقد.
ب ـ معادل يك ميليون و سيصد و پنجاه و سه هزار 1.353.000) دلار آمريكا به صورت ماشين‌آلات و تجهيزات.
ج ـ معادل هشتصد و پنجاه هزار 850.000) دلار آمريكا به صورت مواد اوليه و قطعات منفصله.
‌د ـ معادل دويست و هشتاد و يك هزار 281.000) دلار آمريكا از محل آورده نقدي شركت سب در سرمايه موجود شركت ايران سب.
‌برقراري حمايت نسبت به سرمايه موجود شركت سب منوط به اجراي كالم طرح توسعه ايران سب مي‌باشد.
2 ـ به هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تغييرات بعدي مربوط به درصد و ميزان مشاركت شركت سب رأساً‌اتخاذ تصميم نمايد.
3 ـ كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهره‌بردار شامل و نه محدود به نيازهاي مربوط به خريد مواد اوليه و قطعات منفصله از خارج و انتقال سود سهام‌قابل انتقال شركت سب از محل ارز حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و هر سال گواهي صادرات تا حدي كه كليه نيازهاي ارزي‌مزبور را پوشش دهد به سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.
4 ـ در صورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به صادرات براي‌آن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي انجام خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح