عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌تأمين اعتبار و افزودن مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور رفع مشكلات بنياد امور بيماريهاي خاص ‌خيريه) به سرجمع اعتبار‌نهاد رياست جمهوري

1375.08.06 ـ .30695ت17244ه ـ 1375.08.08 ـ 63
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 2175 ـ 33 مورخ 1375.7.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات‌عمومي كشور ـ مصوب 13766 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال از محل اعتبار جاري رديف 503001 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور رفع‌مشكلات بنياد امور بيماريهاي خاص ‌خيريه) به سرجمع اعتبار رديف 101012 ‌نهاد رياست جمهوري ـ هزينه‌هاي ضروري ـ كمك به اشخاص حقيقي و‌حقوقي) اضافه شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار بنياد ياد شده قرار گيرد.