عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص در اختيار قراردادن اعتبار مربوط به قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375‌كل كشور به وزارتين اطلاعات و كشور

1375.08.06 ـ .7672ت17260ه ـ 1375.08.08 ـ 63
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 56.8110.23685 مورخ 1375.7.15 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند ‌الف)‌تبصره 53) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي بند ياد شده اعتبار رديف 503306 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور را با رعايت مقررات‌مربوط و به نسبت‌هاي مقر در اختيار وزارت اطلاعات و وزارت كشور قرار دهد.


روابــــط صریـــــــــح