عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/2

‌اجازه تأسيس شركت در كشور تاجيكستان ‌شهر دوشنبه) به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي

1375.08.02 ـ .8614ت17299ه ـ 1375.08.08 ـ 60
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كار و امور اجتماعي و به استناد بند ‌ز) تبصره 2) قانون بودجه‌سال 1375 كل كشور، تصويب نمود به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد بند ياد شده و به منظور استفاده از‌فرصتهاي شغلي مناسب اجرايي، نسبت به تأسيس شركت در كشور تاجيكستان ‌شهر دوشنبه) اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح