عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/2

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد و سي ميليون ريال به منظور تملك عرصه و اعيان در "‌خانه آصف" واقع در استانداري‌كردستان

1375.08.02 ـ .30599ت17298ه ـ 1375.08.08 ـ 60
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 7757 ـ 04 ش2185. ـ 102 مورخ 1375.7.16 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ هشتصد و سي ميليون 830.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال جاري، به منظور‌تملك عرصه و اعيان "‌خانه آصف" واقع در سنندج به نام دولت جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان ميراث فرهنگي در اختيار استانداري كردستان قرار گيرد تا پس‌از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه شود.


روابــــط صریـــــــــح