عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/2

‌اجازه خارج نموده سه قطعه فرش از كشور جهت شركت در نمايشگاه فرش ايران در شهر وين اتريش و اعاده مجدد آن به كشور

1375.08.02 ـ .8052ت17272ه ـ 1375.08.06 ـ 57
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 6770 ـ 1.4409.1.1 مورخ 1375.7.24 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل‌يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌به سازمان ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي‌شود سه قطعه فرش به شرح پيوست را جهت شركت در نمايشگاه فرش ايران كه از تاريخ 1375.7.28 لغايت1375.8.13 در شهر وين اتريش برگزار مي‌شود، از كشور خارج كند و در پايان نمايشگاه به كشور اعاده نمايد.