عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/28

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم سازندگي به آقاي بهلول اميري

1375.07.28 ـ .106932ت17422ك ـ 1375.09.21 ـ 53
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشان‌هاي دولتي در جلسه مورخ 1375.7.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .37279ت 201ه مورخ 1375.5.25) و در اجراي آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
‌با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "‌درجه سوم سازندگي" به آقاي بهلول اميري اعطا شود. اين تصويب‌نامه در تاريخ 1375.9.14 به تأييد مقام‌محترم رياست جمهوري رسيده است.


روابــــط صریـــــــــح