عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/28
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/9/14

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم خدمت به آقاي احمد صادق بناب

1375.07.28 ـ .106927ت17421ك ـ 1375.09.21 ـ 53
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشانهاي دولتي در جلسه مورخ 1375.7.28 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .37279ت 201ه مورخ 1375.5.25) و در اجراي آيين‌نامه اعطاي نشانهاي دولتي ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .12334ت 335ه مورخ 1369.8.30)‌تصويب نمودند:
‌با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "‌درجه سوم خدمت" به آقاي احمد صادق بناب اعطا شود.