عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/23
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/16

‌اجازه انتقال مالكيت اراضي محدوده مركز پرورش مرغ لاين بابل و اراضي مركز مرغ اجداد خاصبان تبريز به شركت سهامي‌طيور كشور توسط وزارت جهاد سازندگي

1375.07.23 ـ .101665ت14073ك ـ 1375.08.22 ـ 50
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.23 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره .2325ص.10.‌و مورخ 1373.5.11 وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده 117) قانون محاسبات‌عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت جهاد سازندگي مجاز است با رعايت ماده 117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ مالكيت اراضي محدوده مركز پرورش مرغ لاين بابل‌كنار جمعاً به مساحت 1.52.6 هكتار و شامل 19) پلاك ثبتي و اراضي مرز مرغ اجداد خاصبان شامل پلاك ثبتي 2117 فرعي از 2045 اصلي بخش 10)‌تبريز به مساحت 286 هكتار و بخشي از پلاك ثبتي 2036 بخش 10 تبريز به مساحت 286 هكتار و بخشي از پلاك ثبتي 2036 بخش 10 تبريز به مساحت 15‌هكتار را به شركت سهامي طيور كشور منتقل نمايد.


روابــــط صریـــــــــح