عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/26
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/23

‌اجازه واگذاري كليه اموال غير منقول مراكز خود اشتغالي شهرستانهاي مريوان، سنندج و بيجار به صندوق حمايت از فرصتهاي‌شغلي توسط وزارت كار و امور اجتماعي

1375.07.23 ـ .12328ت16304ك ـ 1375.11.03 ـ 50
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.23 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68692ت 755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 65306 مورخ 1374.10.26 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 117) قانون محاسبات‌عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است كليه اموال غير منقول مراكز خود اشتغالي شهرستان‌هاي مريوان، سنندج و بيجار را كه از محل اعتبارات عمراني تبصره16) قانون بودجه سنوات قبل ايجاد شده است به صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي واگذار نمايد.
‌اموال مذكور توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي صندوق ياد شده به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي صندوق، سرمايه صندوق معادل‌قيمت مذكور افزايش مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح