عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/22

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هشت ميليارد ريال بابت مطالبات آستان قدس رضوي از نيروهاي مسلح به وزارت دفاع

1375.07.22 ـ .30987ت17061ه ـ 1375.07.25 ـ 47
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 2574 ـ 102 مورخ 1375.7.18 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ج) ماده واحده قانون‌بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود: ‌مبلغ هشت ميليارد 8.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 3) جدول موضوع بند ج) ماده واحده قانون بودجه سال 1375 كل كشور، بابت مطالبات‌آستان قدس رضوي از نيروهاي مسلح، به شرح جدول زير در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار گيرد: >‌جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 47< ‌اين متن جايگزين تصويب‌نامه شماره .28631ت 17061 ه مورخ 1375.6.13 مي‌شود.