عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/22

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور اجراي عمليات احداث مجموعه وزشي جانبازان و معلولان به‌سازمان تربيت بدني

1375.07.22 ـ .30503ت17228ه ـ 1375.07.25 ـ 47
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 675 ـ 02س2875. ـ 102 مورخ 1375.7.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري، به منور‌اجراي عمليات احداث مجموعه ورزشي جانبازان و معلولان تأمين شود و در اختيار سازمان تربيت بدني قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌و بودجه برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.


روابــــط صریـــــــــح