عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/22

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور هزينه توسعه و تكميل يك بند زندان مركزي بندر عباس به سازمان‌زندانها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور

1375.07.22 ـ .30299ت17227ه ـ 1375.07.25 ـ 46
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 3285 ـ 03س1777. ـ 102 مورخ 1375.7.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ ششصد ميليون 600.000.0000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور تأمين‌هزينه توسعه و تكميل يك بند زندان مركزي بندر عباس، در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربي كشور قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط هزينه شود.


روابــــط صریـــــــــح