عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/22

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور شروع عمليات مقدماتي استاديوم بيست و پنج هزار نفري اصفهان به‌وزارت مسكن و شهرسازي

1375.07.22 ـ .30295ت17226ه ـ 1375.07.25 ـ 46
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 667 ـ 02س 4275. ـ 102 مورخ 1375.7.9 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كور،‌به منظور شروع عمليات مقدماتي استاديوم بيست و پنج هزار نفري اصفهان در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.
‌مبلغ دو ميليارد