عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/22

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و شصت ميليون ريال بابت پرداخت اقساط وامهاي دريافتي به دانشگاه شاهد و افزودن‌مبلغ سيصد و شصت ميليون ريال به سرجمع اعتبار سال جاري طرح احداث دانشكده علوم‎پايه

1375.07.22 ـ .30292ت17225ه ـ 1375.07.25 ـ 46
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنما به پيشنهاد شماره 7470 ـ 01ش 4317. ـ 102 مورخ 1375.7.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح