عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/22

‌اصلاح ماده( 8) آيين‌نامه اجرايي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي و نفوس و مسكن سال 1375 كل كشور

1375.07.22 ـ .30985ت17240ه ـ 1375.07.25 ـ 43
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 10141 ـ 4599.1 ـ 102 مورخ 1375.7.21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد مواد 4)،5) و 6) قانون مركز آمار ايران ـ مصوب 1353 ـ تصويب نمود:
‌رديف‌هاي 1) تا 8) آيين‌نامه اجراي و چگونگي پرداخت فوق‌العاده سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره.21959ب.16534ه مورخ 1375.2.13 ـ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 ـ مأمور سرشماري و بازشماري شهري، روزانه حداكثر 20.000) ريال.
2 ـ مأمور سرشماري و بازشماري روستايي و غير ساكن، روزانه حداكثر 22.000) ريال.
3 ـ مسئول گروه سرشماري و بازشماري شهري، روزانه حداثكر 22.000) ريال.
4 ـ مسئول گروه سرشماري و بازشماري روستايي، روزانه حداكثر 24.000) ريال.
5 ـ بازبين فني، روزانه حداكثر 20.000) ريال.
6 ـ امور بازبيني فني، روزانه حداكثر 23.000) ريال.
7 ـ كارشناس مسئول فني و اجرايي سرشماري و بازشماري شهري، روزانه حداكثر 26.000) ريال.
8 ـ كارشناس مسئول فني و اجرايي سرشماري و بازشماري روستايي و غير ساكن، روزانه حداكثر 27.000) ريال.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه