عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌پيوست

‌پيوست موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا
1 ـ مسيرهاي مشخص شده
‌سرويس‌هاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده مندرج در موافقت‌نامه حاضر به شرح زير تعيين مي‌شود:)
‌الف ـ مسير اسپانيايي:
‌نقاطي در اسپانيا ـ نقاط واسط ـ تهران ـ نقاط ماورا و بالعكس.)
ب ـ مسير ايراني:
‌نقاطي در ايران ـ ‌نقاط واسط ـ مادريد ـ نقاط ماورا و بالعكس.)
2 ـ نقاط واسط و ماوراي مسيرهاي ‌الف) و ب) با توافق بين مقام‌هاي هواپيمايي دو طرف متعاهد تعيين خواهد شد.
3 ـ شركت‌هاي هواپيمايي تعيين شده هر يك از طرف‌هاي متعاهد براي بهره‌برداري از مسيرهاي مشخص شده ‌الف) و ب) از آزادي‌هاي سوم و چهارم حقوق‌حمل و نقل بهره‌مند خواهند بود.
4 ـ استفاده از آزادي پنجم حقوق حمل و نقل، منوط به موافقت مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد، بر اساس موافقت‌نامه بازرگاني منعقد شده بين شركتهاي‌هواپيمايي تعيين شده خواهد بود.
5 ـ شركت هواپيمايي تعيين شده هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌توان نقاط واسط و ماورا را در مسيرهاي مربوط خود در كل يا بخشي از سرويس خود حذف‌نمايند، به شرط اين كه نقطه مبدا در سرزمين طرف متعاهدي باشد كه چنين شركتي را تعيين كرده است.
6 ـ شركت‌ها هواپيمايي تعيين شده طرف‌هاي متعاهد بايستي براي انجام سرويس‌هاي هوايي مورد توافق، حداقل سي 30) روز قبل از شروع عمليات مذكور،‌تعداد پروازها و جدول زماني را جهت تصويب به مقام‌هاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تسليم نمايند.