عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 21 ـ

لازم‌الاجرا شدن
‌اين موافقت‌نامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر رعايت الزامات قانون اساسي خود درباره لازم‌الاجرا شدن اين‌موافقت‌نامه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
‌بنا به مراتب فوق نمايندگان تام‌الاختيار امضاكننده زير كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقت‌نامه را امضا كنند.
‌اين موافقت‌نامه در تاريخ چهارم تير سال يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج هجري شمسي برابر با بيست و چهارم ژوئن سال يكهزار و نهصد و نود و شش ميلادي‌در سه نسخه اصلي به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و اسپانيايي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، در تهران تنظيم شود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت پادشاهي اسپانيا