عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 20 ـ

ثبت
‌اين موافقت‌نامه و كليه اصلاحات آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوي به ثبت خواهد رسيد.