عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 17 ـ

حل اختلاف
1 ـ هر گاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقت‌نامه بين طرف‌هاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مراحل نخست تلاش خواهند نمود تا‌اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2 ـ هر گاه طرف‌هاي متعاهد نتواند به موجب بند 1) اين ماده اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند، اختلاف به يك ديوان داوري سه نفره ارجاع‌خواهد شد كه هر يك از طرف‌هاي متعاهد يك داور را تعيين خواهد كرد و دو داور تعيين شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. ‌هر يك از طرف‌هاي‌متعاهد ظرف شصت 60) روز پس از وصول تقاضاي ارجاع اختلاف به ديوان داوري، از طريق مجراي ديپلماتيك به تعيين داور خود مبادرت خواهد نمود و‌داور سوم نيز ظرف شصت 60) روز بعد از آن تعيين خواهد شد.)
‌چنانچه هر يك از طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، بنا به تقاضاي هر يك از طرف‌هاي متعاهد، رييس شوراي سازمان بين‌المللي‌هواپيمايي كشوري بر حسب مورد دارو يا داورها را تعيين خواه نمود، مشروط بر اين كه چنانچه رييس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشور را اتباع يكي‌از طرف‌هاي متعاهد باشد، از نايب رييس ارشد شورا و در صورتي كه نامبرده نيز از اتباع يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد، از عضو مقدم شورا كه در چنين وضع‌تابعيتي نباشد درخواست خواهد شد كه حسب مورد داور يا داروها را تعيين نمايد. ‌در هر حال داور سوم از اتباع يك دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رييس‌ديوان داوري عمل خواهد كرد.)
3 ـ ديوان داوري آيين كار خود را تعيين و درباره نحوه تقسيم مخارج داوري اتخاذ تصميم خواهد نمود.
4 ـ طرف‌هاي متعاهد تعهد مي‌نمايند تصميمات اتخاذ شده در اجراي اين ماده را رعايت كنند.