عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 16 ـ

مشاوره و اصلاحات
1 ـ هر طرف متعاهد يا مقام‌ها هواپيمايي آن مي‌توانند در هر زمان از طرف متعاهد ديگر يا مقامهاي هواپيمايي آن به منظور تفسير و يا تغيير اين موافقت‌نامه‌تقاضاي مشاوره نمايند.
2 ـ مشاوره مورد تقاضاي يك طرف متعاهد يا مقام‌هاي هواپيمايي آن در فاصله شصت 60) روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3 ـ هر نوع اصلاح اين موافقت‌نامه پس از آن كه دو طرف متعاهد انجام تشريفات قانوني اساسي خود مربوط به انعقاد و لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه‌هاي‌بين‌المللي را به يكديگر اطلاع داده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
4 ـ اصلاحات پيوستي اين موافقت‌نامه ممكن است به طور مستقيم بين مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد. ‌اين اصلاحات پس از‌تأييد از طريق تبادل يادداشت ديپلماتيك، لازم‌الاجرا خواهد شد.)