عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 15 ـ

تسليم آمار
‌مقام‌ها هواپيمايي هر طرف متعاهد، اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويس‌هاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين شده خود به يا‌از سرزمين طرف متعاهد ديگر را كه به طور معمول توسط شركت هواپيمايي تعيين شده تهيه و به مقام‌هاي هواپيمايي ملي خود تحويل مي‌شود، بنا بر تقاضا در‌اختيار آنها قرار خواهد داد.