عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 14 ـ

پرسنل فني و بازرگاني
1 ـ شركت‌هاي هواپيمايي تعيين شده طرف‌هاي متعاهد مجازند بر اساس عمل متقابل، در سرزمين طرف متعاهد ديگر، نمايندگان و پرسنل فني، بازرگاني و‌عملياتي خود را كه در رابطه با انجام سرويس‌هاي توافق شده مورد نياز هستند نگهداري نمايند.
2 ـ نياز پرسنل بنا به نظر شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد مي‌توان يا توسط پرسنل خود شركت و يا با استفاده از خدمات هر سازمان، شركت يا‌شركت هواپيمايي ديگري كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر به كار مشغول بوده و مجاز به انجام چنين خدماتي در سرزمين طرف متعاهد ديگر باشد، رفع شود.
3 ـ نمايندگان و پرسنل، مشمول قوانين و مقررات مجري طرف متعاهد ديگر بوده و مطابق با قوانين و مقررات ياد شده، هر يك از طرف‌هاي متعاهد بر اساس‌عمل متقابل و با حداقل تأخير، مجوز استخدام لازم و ويزاي توريستي با ديگر مدارك مشابه را به نمايندگان و پرسنل مورد اشاره در بند 1) اين ماده اعطا‌خواهند نمود.
4 ـ چنانچه شرايط خاصي، ورود پرسنل يا حفظ ايشان را بر اساس ضرورت و به صورت موقت ايجاب نمايد، صدور مجوز، ويزا و مدرك لازم طبق قوانين و‌مقررات هر يك از طرف‌هاي متعاهد بايستي به سرعت صورت گرفته تا تأخيري در ورود چنين پرسنلي به سرزمين دولت مربوط رخ ندهد.