عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 13 ـ

تعرفه‌هاي حمل و نقل هوايي
1 ـ در بندهاي زير اصطلاح "‌تعرفه" به مبالغ پرداختي براي حمل مسافر و اثاثيه و باربري و شرايطي كه به موجب آن مبالغ مزبور اعمال مي‌شود، شامل مبالغ يا‌شرايط براي آژانس و خدمات كمكي ديگر مي‌شود اطلاق مي‌گردد ولي شامل اجرت يا شرايط حمل و نقل پستي نمي‌شود.
2 ـ تعرفه‌هاي مورد اجرا توسط شركت‌هاي هواپيمايي يك طرف متعاهد براي حمل موارد فوق به و يا از سرزمين طرف متعاهد ديگر در سطح معقولي خواهد‌بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و تعرفه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي ديگر وضع مي‌شود.
3 ـ تعرفه‌هاي موضوع بند 2) اين ماده در صورت امكان توسط شركت‌هاي هواپيمايي مربوط دو طرف پس از مشورت با شركت‌هاي هواپيمايي ديگري كه در‌تمام يا قسمتي از همان مسير فعاليت مي‌كنند مورد موافقت قرار مي‌گيرد در صورت امكان چنين توافقي با استفاده از تشريفات هر اتحاديه بين‌المللي شركت‌هاي‌هواپيمايي با سيستم تعيين‌كننده نرخ كه شركت‌هاي هواپيمايي تعيين شده طرف‌ها متعاهد عضو آن هستند صورت خواهد گرفت.
4 ـ تعرفه‌هايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي‌گيرد حداقل شصت 60) روز پيش از تاريخ پيشنهادي اجرا براي تصويب به مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي‌متعاهد تسليم خواهد شد. ‌در موارد خاص اين محدوديت زماني به شرط موافقت مقام‌هاي ياد شده قابل كاهش است.)
5 ـ چنين تصويبي به طور صريح مي‌تواند به عمل آيد چنانچه هيچكدام از مقام‌هاي هواپيمايي عدم تصويب خود را ظرف سي 30) روز از تاريخ تسليم اعلام‌ننمايد، ‌در اين صورت تعرفه‌هاي مورد نظر طبق بند 4) اين ماده تصويب شده تلقي خواهد شد.)
‌اگر تاريخ تسليم به طوري كه در بند 4) ذكر شده كاهش يابد، مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌ها متعاهد مي‌توانند توافق نمايند كه مدت زماني كه در آن عدم تصويب‌بايد اطلاع داده مي‌شود، كمتر از سي 30) روز باشد.
6 ـ چنانچه تعرفه‌اي مطابق با بند 3) اين ماده مورد توافق قرار نگيرد يا در مدت زمان تعيين شده در بند 5) ماده حاضر مقام‌هاي هواپيمايي يك طرف متعاهد،‌عدم تصويب خود را در مورد هر يك از تعرفه‌هاي توافق شده طبق مفاد بند 3) اين ماده اعلام دارد مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد سعي خواهند نمود‌تعرفه را با توافق دو جانبه تعيين نمايند.
7 ـ چنانچه مقام‌هاي هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد نتوانند در مورد تعرفه تسليمي به آنها كه طبق بند 4) اين ماده صورت گرفته به توافق برسند يا نتوانند در مورد‌تعيين تعرفه‌اي مطابق با بند 6) ماده حاضر به توافق برسند در اين صورت اختلاف حاصل شده، مطابق با مفاد حل اختلاف اين موافقت‌نامه حل و فصل خواهد‌شد.
8 ـ تعرفه‌اي كه طبق مفاد اين ماده وضع شده است تا زماني كه تعرفه جديدي وضع نشود به قوت خود باقي خواهد ماند. ‌با اين حال هيچ تعرفه‌اي نمي‌تواند به‌موجب اين بند بيش از دوازده ماه پس از تاريخي كه در غير اين صورت مقتضي خواهد شد، ادامه يابد.)