عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 12 ـ

امنيت هوانوردي
1 ـ طرف‌هاي متعاهد در راستاي حقوق و تعهدات خود با موجب حقوق بين‌الملل، تأكيد مي‌نمايد كه تعهد آنان در قبال يكديگر براي حفظ امنيت هواپيمايي‌كشوري در برابر اعمال مداخله غير قانوني، جزء جدانشدني اين موافقت‌نامه را تشكيل مي‌دهد.
‌طرف‌هاي متعاهد بدون تجديد كليت حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بين‌الملل، به ويژه برابر با مفاد كنوانسيون راجع به جرايم و بخشي اعمال ارتكابي‌ديگر در هواپيما، امضا شده در توكيو به تاريخ بيست و سوم شهريور ماه سال يكهزار و سيصد و چهل و دو هجري شمسي برابر با چهاردهم سپتامبر يكهزار و‌نهصد و شصت و سه ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما، امضا شده در لاهه به تاريخ بيست و پنج آذر ماه سال يكهزار و سيصد‌و چهل و نه هجري شمسي برابر با شانزدهم دسامبر سال يكهزار و نهصد و هفتاد و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي‌كشور، امضا شده در مونترال به تاريخ اول مهر ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه هجري شمسي برابر با بيست و سوم سپتامبر سال يك هزار و نهصد و هفتاد و‌يك ميلادي را عمل خواهند كرد.
2 ـ طرف‌هاي متعاهد كليه مساعدت‌هاي لازم را براي جلوگيري از اعمال تصرف غير قانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غير قانوني عليه امنيت اين‌هواپيماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاه‌ها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري را بنا به تقاضا در مورد يكديگر به عمل‌خواهند آورد.
3 ـ طرف‌هاي متعاهد بايد در روابط دو جانبه خود برابر مقررات امنيت هوانوردي تعيين شده از سوي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمايم‌كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه اين مقررات امنيتي در مورد طرفه‌هاي قابل اجراست عمل نمايند.
‌آنها بايد از گردانندگان هواپيماي ثبت شده در كشور خود يا گردانندگان هواپيماهايي كه محل اصلي كار و يا اقامت دايم آنها در سرزمينشان مي‌باشد و نيز‌گردانندگان فرودگاه‌هاي واقع در سرزمين خود بخواهند كه طبق مقررات امنيت هوانوردي مزبور عمل نمايند.
4 ـ هر طرف متعاهد موافقت دارد كه مي‌توان از اين گردانندگان هواپيماها درخواست نمود تا مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند 3) اين ماده را كه از‌طرف متعاهد ديگر از لحاظ ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا توقف در آنجا مقرركرده رعايت كنند. ‌هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين‌او اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيما و بازرسي مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خواربار هواپيما قبل و در زمان سوار شدن مسافران يا‌بارگيري به گونه مؤثر انجام مي‌شود.) ‌هر طرف متعاهد همچنين بايد با هر درخواست طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول براي مقابله با‌يك تهديد خاص برخورد مثبت داشته باشد.)
5 ـ هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غير قانوني هواپيماهاي كشوري يا ديگر اموال غير قانوني عليه امنيت اين هواپيما، مسافران و خدمه آن،‌فرودگاه‌ها يا تأسيسات هوانوردي رخ دهد، طرف‌هاي متعاهد بايد با تسهيل ارتباطات و ديگر اقدامات مناسب به منظور پايان دادن سريع و ايمن حادث ياد شده‌يا خطر مربوط به آن يكديگر را ياري نمايند.


روابــــط صریـــــــــح