عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 11 ـ

شناسايي گواهي‌نامه‌ها و پروانه‌ها
‌گواهي‌نامه‌هاي قابليت پرواز و گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادرشده يا اعتبار يافته و يا هنوز به قوت خود باقي باشد،
‌توسط طرف متعاهد ديگر باري بهره‌برداري از مسيرها و سرويس‌ها موضوع اين موافقت‌نامه معتبر نشناخته خواهد شد، مشروط بر اين كه شرايط صدور يا اعتبار‌اين گواهي‌نامه‌ها و پروانه‌ها مساوي يا بيش از حداقل استانداردهاي فعلي يا آتي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. ‌در هر حال هر طرف‌متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهي‌نامه‌هاي اعتبار يافته خودداري نمايد.)