عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

سيستم مالياتي
‌هر يك از طرف‌هاي متعاهد، شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر را بر اساس عمل متقابل از تمامي مالياتها و عوارض منافع و درآمدهاي به دست‌آمده از عمليات سرويس‌هاي هوايي بدون لطمه به اجري تعهدات رسمي قانوني مقرر توسط هر يك از طرف‌هاي متعاهد معاف مي‌كند.