عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

انتقال درآمدهاي مازاد
1 ـ شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر يك از طرف‌هاي متعاهد بر اساس عمل متقابل، بدون تبعيض و با توجه به ساير شركتهاي هواپيمايي كه در خطوط‌بين‌المللي به عمليات مشغول هستند، مجازند تا خدمات حمل و نقل هواپيمايي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر به طور مستقيم و يا توسط نمايندگي‌ها به‌هر پولي مطابق با قوانين مجري در كشور طرف متعاهد ديگر به فروش برسانند.
2 ـ انتقال درآمدهاي مازاد كسب شده شركت‌هاي هواپيمايي تعيين شده طرف‌هاي متعاهد مجاز است و بر اساس مقررات جاري تبديل ارزهاي خارجي در‌سرزمين طرف متعاهد ديگر انجام خواهد شد.
‌به اين منظور طرف‌هاي متعاهد نهايت تلاش خويش را به منظور تسهيل انتقال سريع درآمدهاي مازاد، بدون لطمه به هر گونه تعهدات مالي جاري در سرزمين هر‌يك از طرف‌هاي متعاهد، مبذول خواهند داشت.