عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض
1 ـ هواپيماي شركت تعيين شده يك طرف متعاهد كه در سرويس‌هاي بين‌المللي را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد و همچنين مواد سوختي و روغن موتور و‌لوازم مورد نياز جاري و خواربار موجود ‌شامل غذا، آشاميدني و دخانيات) در هواپيماهاي ياد شده به هنگام ورود به سرزمين طرف متعاهد ديگر، از پرداخت‌حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و مالياتها معاف خواهند بود، مشروط بر اين كه مواد و لوازم مذكور تا زمان صدور مجدد آنها‌هواپيما باقي بمانند.
2 ـ موارد زير نيز از همان عوارض و ماليات‌ها معاف خواهند بود، ‌به استثناي عوارضي كه به خدمات به عمل آمده تعلق مي‌گيرد:)
‌الف ـ خواربار هواپيماها كه در سرزمين هر يك از طرف‌هاي متعاهد در محدوده تعيين شده توسط مقام‌هاي طرف متعاهد مذكور، بار هواپيما شده و براي مصرف‌در هواپيماهايي است كه در سرويس هوايي بين‌المللي طرف متعاهد ديگر فعاليت مي‌كنند.
ب ـ لوازم يدكي وارد شده به سرزمين يك طرف متعاهد به منور نگهداري يا تعمير هواپيماهايي كه در سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي توسط شركت‌هاي‌هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ج ـ سوخت و روغن موتوري كه هدف آن تدارك هواپيمايي است كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در سرويس‌هاي بين‌المللي مورد‌استفاده قرار مي‌گيرند كه در آن بار هواپيما شده است.
‌د ـ موجود بليط هواپيما، برنامه و مواد چاپي كه حاوي آرم شركت هستند و مواد تبليغاتي معمولي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده به طور رايگان توزيع‌مي‌شود.
‌مواد اشاره شده جزء "‌الف، ب، ج و د" اين ماده مي‌تواند تحت كنترل و يا نظارت گمرك قرار گيرد.
3 ـ لوازم جاري هوانوردي ونيز مواد و لوازم نگهداري شده در هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده هر يك از طرف‌هاي متعاهد تنها با موافقت مقام‌هاي‌گمركي طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است.
‌در اين صورت مي‌توان اي مواد را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شود و يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارم مقام‌هاي نامبرده قرار‌داد.
4 ـ اثاثيه و باري كه در ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير ماليات‌هاي مشابه معاف خواهد بود.
5 ـ به جز در مواردي كه امنيت ايجاب نمايد، مسافريني كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم مي‌باشند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود.
‌اثاثيه و باري كه در ترانزيت مستقيم است، از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير ماليات‌هاي مشابه وضع شده بر واردات، معاف خواهد بود.