عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

تعيين و اجازه
1 ـ هر طرف متعاهد حق دارد يك شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين و مراتب را به طور كتبي به طرف‌متعاهد ديگر اعلام نمايد و شركت هواپيمايي ديگري را به جاي شركت هواپيمايي قبلي تعيين نمايد.
2 ـ پس از دريافت اعلاميه تعيين، طرف متعاهد ديگر مفاد بندهاي 3) 4) اين ماده به شركت هواپيمايي تعيين شده، بدون تأخير اجازه مربوط را اعطا خواهد‌كرد.
3 ـ مقامهاي هواپيماي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركتي هواپيمايي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين شده بخواهند كه مقام‌هاي ياد شده را قانع سازد كه‌شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه به طور معمول و مناسب براي انجام سرويس‌هاي هواپيمايي بين‌المللي برابر مفاد كنوانسيون توسط مقامهاي ياد شده‌اعمال مي‌شود، داراست.
4 ـ هر طرف متعاهد حق دارد، در هر مورد كه كشور متعاهد ياد شده، قانع نشده باشد كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي مربوط، در دست طرف‌متعاهدي كه شركت هواپيمايي را تعيين نموده يا اتباع طرف متعاهد ياد شده است، از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند 2) اين ماده امتناع ورزد و يا هر‌شرطي را كه براي اعمال حقوق مشخص شده در ماده 2) موافقت‌نامه حاضر توسط آن شركت هواپيمايي تعيين شده لازم بداند وضع نمايد.
5 ـ وقتي كه يك شركت هواپيمايي به اين نحو تعيين شده و اجازه كسب نموده باشد، مي‌تواند بهره‌برداري از سرويس‌هاي مورد توافق را در هر زماني آغاز كند،‌مشروط بر اين كه تعرفه تعيين شده به موجب مفاد ماده 13) موافقت‌نامه حاضر در مورد سرويس‌هاي ياد شده مجري باشد.