عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

حقوق حمل و نقل
1 ـ هر طرف متعاهد حقوق تصريح شده در اين موافقت‌نامه را جهت انجام سرويس‌ها هوايي بين‌المللي منظم در مسيرهاي مشخص شده در پيوست آن به‌طرف متعاهد ديگر اعطا مي‌نمايد.
2 ـ چنين سرويس‌ها و مسيرهايي از اين پس به ترتيب "‌سرويس‌هاي مورد توافق" و "‌مسيرهاي مشخص شده" ناميده مي‌شود. ‌شركتهاي هواپيمايي تعيين شده‌هر يك از طرف‌هاي متعاهد در موقع انجام سرويس مورد توافق در مسير مشخص شده، از حقوق زير بهره‌مند خواهند بود:)
‌الف ـ پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر،
ب ـ توقف در سرزمين ياد شده به منظورهاي غير حمل و نقل،
پ ـ توقف در سرزمين ياد شده در نقاطي كه براي آن مسير، در جدول مسير پيوست موافقت‌نامه حاضر مشخص شده است به منظور سوار و پياده كردن مسافر،‌بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي به صورت جداگانه يا مشترك مطابق با مقررات پيوست اين موافقت‌نامه از .‌به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا به. از سرزمين‌دولت ديگر.
ت ـ هيچ يك از مفاد اين موافقت‌نامه به نحوي تلقي نخواهد شد كه شركت هواپيمايي يكي از طرف‌هاي متعاهد محق باشد در سرزمين طرف متعاهد ديگر از‌امتياز حمل و نقل مسافر، بار يا پست به مقصد ديگري در سرزمين آن طرف متعاهد ديگر از امتياز حمل و نقل مسافر، بار يا پست به مقصد ديگري در سرزمين آن‌طرف در قبال دريافت يا عدم دريافت اجرت برخوردار باشد.