عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور خريد اماكن واقع در حريم بقعه شيخ صفي‌الدين اردبيل به نهاد رياست‌جمهوري

1375.07.15 ـ .30930ت17230ه ـ 1375.07.24 ـ 24
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 7738 ـ 04ش4449 ـ 102 مورخ 1375.7.15 سازمان برنامه و بودجه سال جاري، به منظور‌خريد اماكن واقع در حريم بقعه شيخ صفي‌الدين اردبيلي و تنظيم و صدور سند آنها به نام نهاد رياست جمهوري، در اختيار نهاد رياست جمهوري قرار گيرد تا پس‌از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.