عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغي يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به منظور انجام تحقيقات مربوط به دفع آفات نباتي به وزارت‌كشاورزي

1375.07.15 ـ .30064ت17195ه ـ 1375.07.18 ـ 21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 2057 ـ 33 مورخ 1375.7.8 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ح) تبصره 5) قانون‌بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
‌مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون 1.500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قسمت چهارم قانون ياد شده به منظور انجام تحقيقات مربوط به دفع‌آفات نباتي در اختيار وزارت كشاورزي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط به مصرف برسد.


روابــــط صریـــــــــح