عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور تسريع در ادامه ساختمان طرح جديد كتابخانه حضرت آيت‌الله‌العظمي‌مرتضي نجفي به كتابخانه مزبور

1375.07.15 ـ .29805ت17204ه ـ 1375.07.18 ـ 21
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييديه شماره 7230 ـ 04ش 3566 ـ 102 مورخ 1375.7.4‌سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ يك ميليارد 1000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) به منظور تسريع در ادامه ساختمان طرح جديد كتابخانه‌حضرت آيت‌الله‌العظمي مرعشي نجفي، در اختيار كتابخانه ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه‌شود.


روابــــط صریـــــــــح