عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌برگزاري چهارمين كنگره بين‌المللي بيماريهاي غدد درون ريز توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد‌بهشتي

1375.07.15 ـ .7700ت17133ه ـ 1375.07.17 ـ 19
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 717 مورخ 1375.1.28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره 3) ماده1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌برگزاري "‌چهارمين كنگره بين‌المللي بيماريهاي غدد درون‌ريز" توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي، به روش پيش‌بيني شده‌در نامه ياد شده، مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح