عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

6 ـ

شرايط وام سهامدار خارجي به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي خواهد رسيد.