عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

5 ـ

به منظور رسيدن به ظرفيت كامل، شركت سارپلاست ظرف 6 ماه از تاريخ صدور اين تصويب‌نامه اقدام به ارسال بقيه ماشين‌آلات طرح مصوب نمايد.