عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

3 ـ

علاوه بر نحوه تأمين نيازهاي ارزي مربوط به بازپرداخت وام مندرج در بند 2) فوق، كليه نيازهاي ارزي شركت مشترك در دوره بهره‌برداري شامل و نه‌محدوده به نيازهاي ارزي براي بازپرداخت وام سهامدار خارجي و هزينه‌هاي مربوط ‌موضوع تصويب‌نامه ياد شده)، خريد موارد اوليه و قطعات يدكي از خارج و‌انتقال سود سهام قابل انتقال سارپلاست از محل ارز حال از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود و همه ساله گواهي صادرات تا حدي كه كليه‌نيازهاي مزبور را پوشش دهد به سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران تسليم شود.