عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

2 ـ

نيازهاي ارزي براي بازپرداخت وام يادشده و هزينه‌هاي مربوط از محل ارز حال از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود.