عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

1 ـ

شركت سارپلاست ايتاليا همچنين اجازه دارد معادل شانزده ميليون 16.000.000) دلار آمريكا به عنوان وام سهامدار به صورت مواد اوليه و عنداللزوم‌جهت تأمين قطعات يدكي مورد نياز طرح توليد لوله‌هاي فايبرگلاس، طبق شرايطي كه به تصويب هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي رسيده‌است در اختيار شركت مشترك ‌بوشهر پلاستيك) قرار دهد.