عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌برگزاري بيست و هشتمين كنفرانس رياضي كشور توسط دانشگاه تبريز

1375.07.15 ـ .6887ت17134ه ـ 1375.07.17 ـ 18
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 16.7664.13134 مورخ 1375.6.24 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد تبصره 3)‌ماده 1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌برگزاري "‌بيست و هشتمين كنفرانس رياضي كشور" توسط دانشگاه تبريز، به روش پيش‌بيني شده در نامه ياد شده مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح