عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/14

‌بلامانع بودن ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست

1375.07.14 ـ .104492ت17449ه ـ 1375.09.20 ـ 12
‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38) آيين‌نامه اجراي قانون مقررات صادرات و‌واردات نمي‌باشند كه در جلسه مورخ 1375.7.14 به استناد تصويب‌نامه شماره .9543ت 15785ه مورخ 1374.8.6 هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح‌زير ابلاغ مي‌شود:
‌ورود و ترخيص كالاها به شرح فهرست پيوست بلامانع است.


روابــــط صریـــــــــح